Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

File

 

28/11/2013

Hiến pháp

Tải về

91/2015/QH13

24/11/2015

Bộ luật dân sự

Tải về

07/VBHN-VPQH

31/12/2015

Luật Giáo dục

Tải về

08/2012/QH13

18/06/2012

Luật Giáo dục đại học

Tải về

34/2018/QH14

19/11/2018

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Tải về

141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tải về

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Tải về

VĂN BẢN VỀ VIÊN CHỨC

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức

Tải về

52/2019/QH14

25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức

Tải về

29/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Nghị định  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tải về

101/2017/NĐ-CP

01/09/2017

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về

27/2012/NĐ-CP

06/04/2012

Nghị định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Tải về

02/VBHN-BNV

09/11/2017

Văn bản hợp nhất năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải về

18/2017/TT-BGDĐT

21/07/2017

Thông tư  quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải về

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

19/05/2015

Thông tư liên tịch  quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Tải về

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

01/10/2014

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Tải về

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải về

01/2018/TT-BNV

08/01/2018

Thông tư  về hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về

04/VBHN-BNV

09/11/2017

Văn bản hợp nhất năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Tải về

12/2012/TT-BNV

18/12/2012

Thông tư  quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Tải về

08/2018/TT-BGDĐT

12/03/2018

Thông tư  về quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải về

12/2018/TT-BGDĐT

16/04/2018

Thông tư về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải về

04/2015/TT-BNV

31/08/2015

Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tải về

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Thông tư hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tải về

VĂN BẢN VỀ LAO ĐỘNG

10/2012/QH13

18/06/2012

Bộ luật lao động

Tải về

VĂN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG

01/VBHN-BNV

17/10/2016

Văn bản hợp nhất năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về

02/2007/TT-BNV

25/05/2007

Thông tư  hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Tải về

08/2013/TT-BNV

31/07/2013

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Tải về

VĂN BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

58/2014/QH13

20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về

115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải về

134/2015/NĐ-CP

29/12/2015

Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tải về

VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO

06/2018/TT-BGDĐT

28/02/2018

Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Tải về

17/VBHN-BGDĐT

15/05/2014

Văn bản hợp nhất năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tải về

22/2017/TT-BGDĐT

06/09/2017

Thông tư  quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Tải về

07/2017/TT-BGDĐT

15/03/2017

Thông tư Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Tải về

06/2017/TT-BGDĐT

15/03/2017

Thông tư Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Tải về

04/VBHN-BGDĐT

04/05/2018

Văn bản hợp nhất năm 2018 về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy

Tải về

15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

Tải về

08/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

Thông tư về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Tải về

09/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

Thông tư  quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành trình độ tiến sĩ, thạc sĩ

Tải về

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

10/2016/TT-BGDĐT

05/04/2016

Thông tư về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Tải về

152/2007/QĐ-TTg

14/09/2007

Quyết định về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

02/VBHN-BGDĐT

16/03/2017

Văn bản hợp nhất năm 2017 hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

VĂN BẢN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

16/VBHN-VPQH

13/12/2013

Luật Thi đua, khen thưởng

Tải về

91/2017/NĐ-CP

31/07/2017

Nghị định  hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Tải về

08/2017/TT-BNV

27/10/2017

Thông tư về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Tải về

22/2018/TT-BGDĐT

28/06/2018

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Tải về

27/2015/NĐ-CP

10/03/2015

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Tải về

VĂN BẢN VỀ HÀNH CHÍNH

30/2020/NĐ-CP

05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

Tải về

99/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Tải về

VĂN BẢN VỀ THANH TRA

56/2010/QH12

15/11/2010

Luật Thanh tra

Tải về

42/2013/QH13

25/11/2013

Luật Tiếp công dân

Tải về

25/2018/QH14

12/06/2018

Luật Tố cáo

Tải về

02/2011/QH13

11/11/2011

Luật khiếu nại

Tải về

42/2013/NĐ-CP

09/05/2013

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Tải về

39/2013/TT-BGDĐT

04/12/2013

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Tải về

23/2016/TT-BGDĐT

13/10/2016

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Tải về

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại

Tải về

64/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật tiếp công dân

Tải về

VĂN BẢN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

29/2013/QH13

18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ

Tải về

07/2017/QH14

19/06/2017

Luật Chuyển giao công nghệ

Tải về

99/2014/NĐ-CP

25/10/2014

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Tải về

11/2016/TT-BGDĐT

11/04/2016

Thông tư  ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về

09/2018/TT-BGDĐT

30/03/2018

Thông tư  quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

01/09/2015

Thông tư liên tịch về hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về

VĂN BẢN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

12/2017/TT-BGDĐT

19/05/2017

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Tải về

VĂN BẢN VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

30/2018/TT-BGDĐT

24/12/2018

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Tải về

Số lần xem trang: 377
Điều chỉnh lần cuối: 14-07-2020

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba tám bốn không

Xem trả lời của bạn !