Tổ Pháp chế được thành lập ngày 31 tháng 8 năm 2015, theo quyết định số: 2436/QĐ-ĐHNL-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ pháp chế có các chức năng nhiêm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

 Tổ pháp chế Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là bộ phận chuyên môn trực thuộc Phòng Tổ chức – Cán bộ, có chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo nhà trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

2. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý với các văn bản, quy định, quy chế do các đơn vị khác của nhà trường soạn thảo; các văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài trường trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy định, quy chế của các cơ quan liên quan và của nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị.

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của các đơn vị.

7. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và các đơn vị.

8. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế theo từng năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

9. Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị thuộc nhà trường.

10. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Vụ pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng theo quy định.

        11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bảy ba ba

Xem trả lời của bạn !