I. HỒ SƠ VIÊN CHỨC

1. Sơ yếu lý lịch viên chức

2. Giấy chứng nhận viên chức

II. HỒ SƠ THỈNH GIẢNG

1. Mẫu danh sách đề nghị thỉnh giảng

2. Mẫu hợp đồng thỉnh giảng

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng

III. HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG

1. Biên bản họp đơn vị

2. Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu

3. Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc

IV. HỒ SƠ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

1. Đơn đề nghị công nhận hết thời gian tập sự

V. Hồ sơ xét hết thời gian thử việc

1. Bản tự đánh giá quá trình thử việc

2. Bản nhận xét của người theo dõi

3. Biên bản họp đơn vị

4. Tờ trình của đơn vị đề nghị ký hợp đồng

VI. HỒ SƠ XÉT KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG (DÀNH CHO VIÊN CHỨC)

1. Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng

2. Bản tự đánh giá quá trình công tác

3. Biên bản họp đơn v

4. Tờ trình của đơn vị

VII. HỒ SƠ XÉT KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG (DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG)

1. Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng

2. Bản tự đánh giá quá trình công tác

3. Biên bản họp đơn v

4. Tờ trình của đơn v

 

Số lần xem trang: 426
Điều chỉnh lần cuối: 08-07-2020

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai một không sáu

Xem trả lời của bạn !