Số hiệu

Ngày ban hành

Tên văn bản

File

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ

07/NQ-ĐHNL-HĐT

11/11/2020

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tải về

327/QĐ-ĐHNL-TCCB

14/02/2017

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tải về

2702/QĐ-ĐHNL-TCCB

27/10/2014

Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động

Tải về

161/QĐ-ĐHNL-TCCB

25/01/2014

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức

Tải về

4572/QĐ-ĐHNL-TCCB

29/12/2017

Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Tải về

2083/QĐ-ĐHNL-TCCB

10/07/2018

Quy chế đánh giá công chức, viên chức, người lao động Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tải về

245/QĐ-ĐHNL-TCCB

20/01/2017

Quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Tải về

2357/QĐ-ĐHNL-TCCB

26/09/2014

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức, người lao động

Tải về

1460/QĐ-ĐHNL-TCCB

02/06/2015

Quy định về việc bàn giao công việc đối với viên chức

Tải về

QUY CHẾ VỀ ĐÀO TẠO

2600/QĐ-ĐHNL-ĐT

08/08/2018

Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tải về

Số lần xem trang: 491
Điều chỉnh lần cuối: 13-01-2021

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy sáu không

Xem trả lời của bạn !